Hverdagsrehabilitering.dk
En hverdagsrehabiliterende tilgang på plejecentre
 

Borgeren med demens kan også have glæde af indsatsen. Forventede I det?

En hverdagsrehabiliterende tilgang på plejecentre giver mere livskvalitet. Det gælder også for borgeren med demens, viser de hidtidige erfaringer, se her.  Borgere med demens og erfaringer med deres hverdag vil være et særligt opmærksomhedsområde frem over, da der bor mange borgere med demens på plejecentrene.

Brug af egen kraft giver liv – på trods af svækkelsen.

Det er titlen på projektet, der med støtte fra Helsefonden gør denne synliggørelse af erfaringer, organiseringer med videre mulig.

Hvad virker i hverdagen?

Erfaringer med og viden om, hvad der virker på plejecentrene synliggøres på denne hjemmeside.

Hvad der virker for medarbejderen i hverdagen og for den daglige leder synliggøres på hjemmesiden. Medarbejdere og ledere tilbydes at være repræsenteret i temaorienterede netværksmøder ca. tre gange om året.

Både de kommuner, der er i gang og de kommuner, der overvejer at gå i gang kan hente inspiration på denne hjemmeside. De kan finde nyttige kontakter eller de kan kontante konsulenter for at få afholdt lokale inspirationsmøder. Fokus fremover bliver i høj grad de bedste praksisnære erfaringer i fremtidens plejecentre. Plejecentre, hvor der er fokus på rehabilitering, mere liv og værdighed.


Synliggør jeres erfaringer. Sammen kan vi mere

Åbenhed, formidling og synliggørelse er nøgleordene i projektet. Synliggørelse af igangværende initiativer, litteraturhenvisninger, tilbud om lokale inspirationsmøder, netværksmøder, artikler er det projektet her har mulighed for at bidrage med. 45 kommuner har indtil nu deltaget i netværksmøderne.

Målgruppen er i høj grad praktikerne – ledere og medarbejdere der skal få indsatsen til at virke i praksis. Det er dermed håbet, at initiativer her kan supplere andre gode initiativer, der arbejder med rehabilitering. Andre aktører på området må meget gerne deltage i møder mv.  med respekt for at det er hverdagens helt praktikernes erfaringer der er i fokus.

Er det bare det?

Løbende kommer der på hjemmesiden små artikler til hverdagsbrug for personalet. Artikler – tankevækkere til refleksion blandt praktikere. Tankevækkerne vil have holdninger til og skabe oplæg til diskussion om nogle af de spørgsmål ledere og medarbejdere stiller sig i hverdagen, når der arbejdes med en hverdagsrehabiliterende tilgang:
• Er det ikke bare hjælp til selvhjælp?
• Er det ikke det, vi altid har gjort?
• Hvor lidt skal der til for at det virker?
Der vil også komme artikler der går bagom eller synliggør de tværgående erfaringer. Artikler der også vil blive sendt til fagblade mv.


Nyhedsbreve

For at kunne følge med kan du tilmelde dig et nyhedsbrev, så I får direkte besked når der er aktuelt nyt der kunne have interesse. Tilmelding af nyhedsbrev kan gøre her.
 
 


Hjemmeplejeindsatsen er en type indsats

Hverdagsrehabilitering handler om at opnår en meningsfyldt og selvstændig tilværelse. Det handler i høj grad om borgere, der støttes i at blive selvhjulpne – igen. Skabe en menneskelig og økonomisk gevinst. En type indsats er hjemmeplejen, hvor det ofte handler om særlige teams og indsats med en målrettet og tidsafgrænset indsats i forhold til de enkelte borger. Borgerens rehabiliteringspotentiale vurderes og danner baggrund for en vurdering af indsatsen. Det vurderes om borgeren skal tilbydes en særlig indsats. Det fysiske, selvhjulpenhed og det målbare er i er ofte den gennemgående nerve. Borgere med demens vurderes i nogen kommuner, at have et begrænset rehabiliteringspotentiale – og modtager ikke tilbuddet. En menneskelig og økonomisk gevinst er drivkraften. Næsten alle kommuner er i gang, og der er fra centralt hold gang i en kortlægning, en håndbog, modelkommuner og meget mere der støtter  rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet.
 


Indsatsen på plejecentrene er en anden type indsats?

Indsatsen på plejecentrene er i pionerperioden. Nytter det? Er der overhovedet tale om rehablitering? Derfor kalder jeg det her en hverdagsrehabiliterende tilgang. For tiden og erfaringerne må vise hvad der virker? Og hvad der skal til for at det virker.
 
På plejecentrene handler det på mange måder om, en helt andet type indsats end i hjemmeplejeregi. Målet er at borgeren kan holde fast i tilværelsen – opleve livskvalitet ved brug af egne kræfter - uanset graden af svækkelse. Alle har dermed et potentiale. Mener jeg – Hvad tror du? Hvad er din erfaring?

Indsatsen i plejecentre foregår i et minisamfund, der kræver et fokusskifte fra alle 7 dage om ugen 24 timer i døgnet. Indsatsen afgøres dermed af det fokus den enkelte medarbejder uanset faggruppe har i hverdagen. Derfor er medarbejderens erfaringer og drivkraft i tilgangen der, hvor fokus vil være. Det er jo ikke sikkert organiseringen i denne sammenhæng er særlig vigtig. Eller er den? 

Det særlige ved indsatsen på plejecentrene og de forskellige tiltag, der er i gang eller på vej – er det der vil være opmærksomhed på i dette projekt. Hvis I sender materiale til hjemmesiden – eller synliggør jeres erfaringer på netværksmøderne vil de blive synlig for netværksdeltagerne – og de vil blive synlige her på hjemmesiden vi opsamlinger og artikler om det der foregår på netværksmøder og i hverdagens praksis.