Hverdagsrehabilitering.dk
En hverdagsrehabiliterende tilgang på plejecentre
 

Borgeren med demens kan også have glæde af indsatsen. Forventede I det?

En hverdagsrehabiliterende tilgang på plejecentre giver mere livskvalitet. Det gælder også for borgeren med demens, viser de hidtidige erfaringer. Se her.  Borgere med demens og erfaringer med deres hverdag vil være et særligt opmærksomhedsområde frem over, da der bor mange borgere med demens på plejecentrene.

Brug af egen kraft giver liv – på trods af svækkelsen.

Det er titlen på projektet, der med støtte fra Helsefonden gør denne synliggørelse af erfaringer, organiseringer med videre mulig.

Hvad virker i hverdagen?

Erfaringer med og viden om, hvad der virker på plejecentrene synliggøres på denne hjemmeside.

Hvad der virker for medarbejderen i hverdagen og for den daglige leder synliggøres på hjemmesiden. Aktuelt er der kendskab til mere end 35 kommuner, der er i gang med det, der her kaldes en hverdagsrehabiliterende tilgang på plejecentrene. For at sprede erfaringerne, vil disse kommuner få tilbuddet om at deres indsats synliggøres på hjemmesiden. De kan også  henvise til ildsjæle, der gerne vil viderebringe erfaringer til andre.

Medarbejdere og ledere tilbydes at være repræsenteret i temaorienterede netværksmøder en gang i kvartalet, for dem, der er i gang.
Der er i øjeblikket kendskab til yderligere 10 kommuner, der er i konkrete overvejelser over, hvordan de kan komme i gang med en hverdagsrehabiliterende tilgang til livet på plejecentrene. Og flere forventes at være i samme overvejelser.

Både de kommuner, der er i gang og de kommuner, der overvejer at gå i gang kan hente inspiration på denne hjemmeside. De kan finde nyttige kontakter eller de kan kontante konsulenter for at få afholdt lokale inspirationsmøder.


Synliggør jeres erfaringer. Sammen kan vi mere

Åbenhed, formidling og synliggørelse er nøgleordene i projektet. Synliggørelse af igangværende initiativer, litteraturhenvisninger, tilbud om lokale inspirationsmøder, netværksmøder, artikler er det projektet her har mulighed for at bidrage med. 30 kommuner har indtil nu deltaget i netværksmøderne.

Målgruppen er i høj grad praktikerne – ledere og medarbejdere der skal få indsatsen til at virke i praksis. Det er dermed håbet, at initiativer her kan supplere andre gode initiativer, der arbejder med rehabilitering. Andre aktører på området må meget gerne deltage i møder mv.  med respekt for at det er hverdagens helt praktikernes erfaringer der er i fokus.

Denne hjemmesiden er under opbygning, men vil i 2013 – 2014 kunne formidle et indblik i, hvad der er i gang – og hvor der er inspiration at hente fra den praktiske hverdag med en hverdagsrehabiliterende tilgang.


Er det bare det?

Der vil på hjemmesiden komme små artikler til hverdagsbrug for personalet. Artikler – tankevækkere til refleksion blandt praktikere. Tankevækkerne vil have holdninger til og skabe oplæg til diskussion om nogle af de spørgsmål ledere og medarbejdere stiller sig i hverdagen, når der arbejdes med en hverdagsrehabiliterende tilgang:
• Er det ikke bare hjælp til selvhjælp?
• Er det ikke det, vi altid har gjort?
• Hvor lidt skal der til for at det virker?
Der vil også komme artikler der går bagom eller synliggør de tværgående erfaringer. Artikler der også vil blive sendt til fagblade mv.


Nyhedsbreve

For at kunne følge med bliver der i løbet af december mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, så i får direkte besked når der er aktuelt nyt der kunne have interesse.
Læs mere her på hjemmesiden om de muligheder projektet rummer. Har du tanker, idéer, erfaringer der bør formidles for at fremme intentionerne i projektet, så ring eller send en mail – eller send materiale eller henvisninger, du mener det vil være godt at synliggøre.

Projektet har fået støtte fra Helsefonden til, at kunne tilbyde kommuner, plejecentre og andre engagerede denne mulighed.
 


Hjemmeplejeindsatsen er en type indsats

Hverdagsrehabilitering handler om at opnår en meningsfyldt og selvstændig tilværelse. Det handler i høj grad om borgere, der støttes i at blive selvhjulpne – igen. Skabe en menneskelig og økonomisk gevinst. En type indsats er hjemmeplejen, hvor det ofte handler om særlige teams og indsats med en målrettet og tidsafgrænset indsats i forhold til de enkelte borger. Borgerens rehabiliteringspotentiale vurderes og danner baggrund for en vurdering af indsatsen. Det vurderes om borgeren skal tilbydes en særlig indsats. Det fysiske, selvhjulpenhed og det målbare er i er ofte den gennemgående nerve. Borgere med demens vurderes i nogen kommuner, at have et begrænset rehabiliteringspotentiale – og modtager ikke tilbuddet. En menneskelig og økonomisk gevinst er drivkraften. Næsten alle kommuner er i gang, og der er fra centralt hold gang i en kortlægning, en håndbog, modelkommuner og meget mere der støtter  rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet.
 


Indsatsen på plejecentrene er en anden type indsats?

Indsatsen på plejecentrene er i pionerperioden. Nytter det? Er der overhovedet tale om rehablitering? Derfor kalder jeg det her en hverdagsrehabiliterende tilgang. For tiden og erfaringerne må vise hvad der virker? Og hvad der skal til for at det virker.
 
På plejecentrene handler det på mange måder om, en helt andet type indsats end i hjemmeplejeregi. Målet er at borgeren kan holde fast i tilværelsen – opleve livskvalitet ved brug af egne kræfter - uanset graden af svækkelse. Alle har dermed et potentiale. Mener jeg – Hvad tror du? Hvad er din erfaring?

Indsatsen i plejecentre foregår i et minisamfund, der kræver et fokusskifte fra alle 7 dage om ugen 24 timer i døgnet. Indsatsen afgøres dermed af det fokus den enkelte medarbejder uanset faggruppe har i hverdagen. Derfor er medarbejderens erfaringer og drivkraft i tilgangen der, hvor fokus vil være. Det er jo ikke sikkert organiseringen i denne sammenhæng er særlig vigtig. Eller er den? 

Det særlige ved indsatsen på plejecentrene og de forskellige tiltag, der er i gang eller på vej – er det der vil være opmærksomhed på i dette projekt. Hvis I sender materiale til hjemmesiden – eller synliggør jeres erfaringer på netværksmøderne vil de blive synlig for netværksdeltagerne – og de vil blive synlige her på hjemmesiden vi opsamlinger og artikler om det der foregår på netværksmøder og i hverdagens praksis.